Aktif Oyuncu: 32
Kişisel Verilerin Korunma Politikası

HANEDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre; her vatandaş, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Yine, Anayasa’ya göre kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilmiştir.Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsamaktadır. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. HANEDAN OYUN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak ilgili kanuna uyum konusunda gerekli özeni göstermekte ve bunu işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bir şirket politikası haline getirmektedir.

2. TANIMLAR

AÇIK RIZA: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İLGİLİ KİŞİ: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

KİŞİSEL VERİ: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

VERİ İŞLEYEN: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

VERİ KAYIT SİSTEMİ: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

VERİ SORUMLUSU Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

ŞİRKET: SALTANAT OYUN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

İNTERNET SİTESİ : Tüm hakları Şirket’e ait olan, https://hanedan.epvp.com.tr/  alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

HANEDAN: İnternet Sitesi “HANEDAN” olarak anılmaktadır.

HİZMETLER : HANEDAN’ın sadece tüketicilerin kullanımına sunulduğu ücretsiz çevrimiçi oyunlar ve hizmetler şeklinde ya da belli bir ücret karşılığında sanal eşyaların ve hakların satın alındığı çevrimiçi oyunlar şeklinde sunulmaktadır.

Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.

ZİYARETÇİ: HANEDAN'a erişen her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Ziyaretçi tanımı; Üye, Kullanıcı, Oyuncu tanımlarının tamamını kapsamaktadır. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi dahil ilave belgeler talep edebilir.

OYUNCU: HANEDAN üzerinde, oluşturduğu e posta adresi aracılığıyla onaylamış olduğu kullanıcı hesabı ile giriş yapabilen ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde HANEDAN'a üye olmuş ve HANEDAN'ın sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. HANEDAN için üyelik tipi, sadece bireyseldir.

ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Şirket dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.

VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

-Üyelik sözleşmeleri süreçlerin yürütülmesi,

-Anlaşmalı kurumlar ve/veya tedarikçilerle ile yapılan sözleşmeler kapsamında ticari ilişkilerin yönetimi,

-Üye kurumlara sosyal medya, pazarlama ve eğitim danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

-Şirket’e yapılan iş başvurularının değerlendirilmesi,

-Hukuki süreçlerin yönetilmesi,

-Kullanıcı ve Üye taleplerinin karşılanabilmesi,

-Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,

-Pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,

-Üyelik iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

-Üyelik yenileme tekliflerinin sunulması,

-Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize en uygun şekilde sunulması için araştırma ve analizlerin yapılması,

-Yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilerin verilmesi,

-HANEDANziyaretçi analizinin oluşturulması ve takibi,

-Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

-Satış ve pazarlama için gerekli analizlerin yapılması,

-Ürün ve hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması,

-HANEDAN'dasunulan verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

-Üyeler ile bireysel kullanıcıların karşılıklı ihtiyaçlarının karşılanması,

-Ülke, şehir ve bölgeye göre kullanıcı, üye ve tedarikçi analizinin yapılması.

-

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

4.1. Firma tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

5.1 Bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. Maddesi 1. fıkrasında yer alan “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez” hukuki sebebine dayalı olarak Şirket yetkililerinin https://HANEDAN.epvp.com.tr/ internet portali üzerinden Üye’nin açık rızası ile işlenmektedir.

5.2. Kişisel verilerinizHANEDAN’aüyelik sürecinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniziHANEDANile paylaşmak istemiyorsanız, lütfenHANEDAN’ınÜye’si olmayınız.

6. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

6.1. KVK Kanunu’nun 9. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması halinde aşağıdaki hususlardan birinin varlığı aranmaktadır:

-İlgili kişinin açık rızasının olması,

-KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde açık rızanın istisnaları kapsamında sayılan şartlardan birinin olması ile;

-Aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkeler arasında sayılması,

-Aktarım yapılacak ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun buna yönelik izninin bulunması.

6.2.HANEDAN'aüyelik kullanıcının açık rızası ile olmaktadır.HANEDAN'aüye olan kullanıcı verileri, Şirket’in hizmet aldığı 3. taraf firmaların KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerde bulunan serverlarında saklanabilecektir. Bu duruma onay vermiyorsanız lütfenHANEDAN'aüye olmayınız.

7. KISISEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

7.1 Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi edinmek üzere bizimle yazılı olarak dilekçe ile veyainfo@saltanatmt2.com.tr adresinden mail ile iletişime geçerek Kanun çerçevesinde tanımlı olan haklarınızı kullanabilirsiniz. Bunun haricindeki yöntemler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu haklara göre aşağıdaki alanlarda bilgi edinebilirsiniz:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-KVK Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin düzeltilmesi ve silinmesi işlemlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.